Author: Момчил Златарев

СлучаЕност? Не мислА!

Позната практика След като пловдивската „Сигнал-2“ ООД регистрира на свое име няколко известни чужди марки, сред които асеновградската „АМБЕЛИНО“, както и: Идва ред на други две жертви: КЪМПИНГ ЗЛАТНА РИБКА и …...

Всеки петък – Черен петък

След набралата популярност история за регистрираната наскоро марка „Черен петък (Black friday)“ и (формалния) монопол на Lidl върху прясната риба, отново насочвам вниманието към вече утвърдената практика на Патентно ведомство да регистрира...

Ще се вмирисва ли рибата?

Ще могат ли от Lidl да забранят предлагането на прясна риба? Със сигурност ще могат да опитат… Ако публикуваната в брой 03/2016 от бюлетина на Патентно ведомство марка (вижте извадка от регистъра)...

Нова директива за търговските марки

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките допълва Директива 2008/95/ЕО, както по отношение на материалното право,...